POLITYKA RODO
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy że Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Doradztwo-Pośrednictwo Transportowe Grabmink z siedzibą na ul. Pogodnej 12,
64-800 Chodzież NIP: 764-178-92-49, Regon: 302733507. Celem przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest odpowiedź na Pani/Pana wszelką korespondencję do DoradztwaPośrednictwa Transportowego Grabmink. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit a) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres: do czasu odwołania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Pani/ Pana dane osobowe zamieszczone w treści
korespondencji z firmą nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim, bez Pana/Pani
uprzedniej zgody.
Zgodnie z Art. 13 „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgromadzonych w wiadomościach do celów korespondencji. Informuję, że w dowolnym momencie
mogę cofnąć zgodę. Nie zezwalam na przekazywanie moich danych osobowych osobom i
podmiotom trzecim, bez mojej uprzedniej zgody.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje cele dla jakich przetwarzamy przekazane nam
dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia informujemy że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Grabianowska działająca
jako Doradztwo-Pośrednictwo Transportowe „Grabmink” oraz MMG.
Dane osobowe:
Zbieramy wyłącznie dane, które są nam niezbędne do korespondencji z nami jak: imię i
nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej).
Natomiast jeśli chodzi o firmę doradztwa konsultacyjnego gromadzimy dane dotyczące
wykształcenia, historii zatrudnienia, oraz inne dodatkowe informacje zawarte w CV,
przekazane dobrowolnie przez klienta.
Dane osobowe gromadzimy w bezpośrednim kontakcie lub telefonicznie, gdy wyrazili
Państwo zgodę na kontakt, w umowach, poprzez formularz kontaktowy, pozyskując ze
źródeł powszechnie dostępnych (np. facebook, strony www, inne).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
-nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych;

 • zawarcia i realizacji umów;
 • działań marketingowych;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • wyrażonej zgody właściciela danych na przetwarzanie jego danych osobowych lub
  konieczności przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy; dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym
  do realizacji tych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Magdalena Grabianowska.
  Informujemy, że mają Państwo prawo do:
  -dostępu do przetwarzanych przez Magdalena Grabianowska danych osobowych,
  -sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawiania,
  -usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych.
  Możecie Państwo realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego wniosku na
  adres grabianowskamagda@gmail.com
  Przysługuje także Państwu prawo wniesienia skargi na działanie Administratora do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Korzystamy z plików cookies dla usprawnienia funkcjonowania strony internetowej.
  Pozwalają one na zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnych wizyt w
  różnych serwisach, lecz nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia użytkownika.
  Niektóre pliki cookies są niezbędne do tego, by zapewnić użytkownikowi możliwość
  pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji.
  Magdalena Grabianowska przetwarza dane wyłącznie w przypadku dopuszczonych przez
  RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celach dostosowanym do danej podstawy,
  zgodnie z opisem powyżej.
  W razie jakichkolwiek pytań w sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych,
  prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej – grabianowskamagda@gmail.com